صفحه شماره :1


76 میز خدمت جهادی و تخصصی در مناطق محروم و حاشیه شهرهای خراسان شمالی برگزار می شود

مسئول بسیج ادارات و کارمندان استان خراسان شمالی گفت:76 میز خدمت جهادی و تخصصی در مناطق محروم و حاشیه شهرهای خراسان شمالی به نیت 76 کارمند شهید استان، برگزار می شود.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا