صفحه شماره :1


جای خالی مربیان درجه 1 در کشتی استان/اعزام کشتی گیران به اردوها از جیب شخصی

حمید الهیان، قهرمان کشتی آزاد و پهلوانی خراسان شمالی گفت: کشتی آزاد و پهلوانی استان با فقدان مربیان درجه 1 برای آموزش صحیح کشتی به کشتی گیران استان روبرو است.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا