صفحه شماره :1


دانشگاه های خراسان شمالی مستقل شدند

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی خراسان شمالی از هیئت امنای دانشگاه های خراسان رضوی تفکیک شدند و می توانند طبق نیازهای شان برای امور آموزشی، پژوهشی، مالی، معاملاتی، جذب نیرو و موارد دیگر مستقل عمل کنند.

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

سرپرست جدید دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد طی مراسمی معرفی شد.

    شماره صفحات: 
پایگاه خبری تحلیلی بجنا