بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل
بررسی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ،

بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل

ابلاغیه اجرای طرح بازآفرینی شهری به عنوان سند ملی و راهبردی به استان ها در سال 93 گویای آن بود که تصمیم گیران کشوری با تصویب این سیاست کلان، در گیرو و دار مسائل و مصائب متعدد کشور، متوجه اهمیت ارتقای کیفیت زندگی انسان و جایگاه شهروند محوری آن شده اند.
بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل
بررسی اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری ،

بازآفرینی شهرها، رویایی که فقط با پول تعبیر می شود/ناکامی، پیشانی نوشت محتمل

ابلاغیه اجرای طرح بازآفرینی شهری به عنوان سند ملی و راهبردی به استان ها در سال 93 گویای آن بود که تصمیم گیران کشوری با تصویب این سیاست کلان، در گیرو و دار مسائل و مصائب متعدد کشور، متوجه اهمیت ارتقای کیفیت زندگی انسان و جایگاه شهروند محوری آن شده اند.
پایگاه خبری تحلیلی بجنا